Aperture by Steve Davis | Jan. 14 2013 Onalaska/Tomah Boys